sobota, 25 października 2014

Pojedynek z Androidem - odc. 16 ActionBar (uzupełnienia)

Tym razem kilka uzupełnień związanych z ActionBar. Moje uwagi:

 • podobać się może kompatybilność wstecz i możliwość używania nawet na dość starych urządzeniach.
 • ukrywanie i zarządzenie widokiem trochę toporne jak dla mnie, ale da się przeżyć
 • nawigacje zakładkowa i listowa - przyzwoite, ale nic nadzwyczajnego nie widzę, w Windows możemy wstawić dowolną zawartość do paska aplikacyjnego, a poza tym mamy nowoczesne kontrolki Hub i Pivot do nawigacji
 • interaktywne widoki akcji na pasku - własne lub predefiniowane kontrolki pokazywane na stałe lub rozwijane, spełnia to swoją rolę. W Windows 8.x oraz Windows Phone 8.1 (XAML WinRT, HTML5) każdy może ogólnodostępnymi metodami dla kontrolek modyfikować zawartość paska aplikacyjnego (jest to normalna kontrolka). W Windows Phone nie nowszym niż 8.0 i w Silverlight na WP 8.1 mamy komponent systemowy o dość ograniczonej konfiguracji, który nie jest kontrolką XAML. W Android nie mamy do końca uniwersalnych mechanizmów dla całej platformy w zakresie modyfikacji zawartości komponentów wizualnych mimo wprowadzenia uniwersalnych fragmentów (może wynika to z tego, że dołożono je później do platformy, w Windows uniwersalne kontrolki były od początku)

Szczegóły poniżej:

 

Poprawa interakcji dzięki ActionBar

Dostępny na wszystkie wersje Android

Sterowanie wyglądem

 • obrazki
  • setIcon - inna ikona niż domyślna ikona aktywności
  • setLogo - ustawienie większego obrazka niż ikona po lewej stronie
  • setBackgroundDrawable - użycie bitmapy lub czegoś podobnego do tła
 • tekst
  • setTitle
  • setSubtitle
  • setDisplayShowTitleEnabled - pokazywanie/ukrywanie tytułu i podtytułu

Ukrywanie

 • programowo
  • ActionBar.hide / ActionBar.show
  • ActionBar.isShowing - informacja, czy pasek jest widoczny
 • statycznie
  • aktywność z motywem Theme.Holo.NoActionBar

Overlaying

Lepszy user experience przy ukrywaniu/pokazywaniu

 • Overlay pozwala ukrywać/pokazywać ActionBar bez resizowania aktywności
 • Włączanie overlay przy pomocy stylu
  • zdefiniowanie nowego stylu dziedziczącego po Theme.Holo
  • ustawienie windowActionBarOverlay na true
 • Włączanie overlay programowo
  • pobieramy referencję na okno za pomocą Activity.getWindow
  • używamy requestFeature do zatwierdzenia Window.FEATURE_ACTION_BAR_OVERLAY
 • aplikacja musi określić, co ukrywa/pokazuje ActionBar
  • zwykle zdarzenia dotykowe
  • często ukrywamy po wyborze akcji

public class XActivity extends Activity  {

        …

        @Override

        public boolean onTouchEvent(MotionEvent event)  {

                if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN)

                        toggleActionBar();

                return true;

        }

        private void toggleActionBar()  {

                ActionBar actionBar = getActionBar();

                if (actionBar.isShowing())

                        actionBar.hide();

                else

                        actionBar.show();

        }

}

values/styles.xml

<resources>

          <style name=”Theme.Holo.ActionBarOverlay” parent=”android:style/Theme.Holo”>

                   <item name=”android:windowActionBarOverlay”>true</item>

          </style>

</resources>

manifest

<activity …

                    android.theme=”style/Theme.Holo.ActionBarOverlay”

                    …>

            …

</activity>

Nawigacja

Tryby nawigacji

 • standardowa
 • zakładki
 • lista - wybór widoków z listy drop-down

Kontrolowanie umieszczenia zakładek

 • W zależności od dostępnej przestrzeni
  • stos zakładek pod głównym ActionBar, jeśli zachodzi taka potrzeba
  • na głównym ActionBar, jeśli pozwala przestrzeń
  • możliwość robienia miejsca przez umieszczenie listy akcji na dole i ukrywanie ikony/tytułu

Pokazywanie na ActionBar:

ActionBar actionBar = getActionBar();

 

int currentOptions = actionBar.getDisplayOptions();

boolean currentVisibleValue = (currentOptions & ActionBar.DISPLAY_SHOW_TITLE) != 0;

boolean newVisibleValue = !currentVisibleValue;

 

actionBar.setDisplayShowHomeEnabled(newVisibleValue);

actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(newVisibleValue);

Nawigacja listowa

 • lista jest tworzona jako SpinnerAdapter
  • w większości przypadków ukrywamy tytuł
 • każda pozycja reprezentuje ekran
 • każdy ekran zaimplementowany jako Fragment

ActionBar.OnNavigationListener

 • pojedyncza instancja obsługuje wszystkie ekrany
 • onNavigationItemSelected wołany przy każdej zmianie wyboru
  • indeks wyboru
  • ID wyboru, jeśli dotyczy
 • każdy wybór wiąże się z pokazaniem odpowiedniego Fragment-u
  • pełnoekranowy fragment dołączamy do android.R.id.content
  • niepełnoekranowy fragment dołączamy do odpowiedniej ViewGroup

public class XActivity extends Activity  {

          ActionBar.OnNavigationListener _navigationListener;

          …

}

public class SimpleNavigationListener  implements ActionBar.OnNavigationListener  {

          …

          public boolean onNavigationItemSelected(int i, long l)  {

                   String fragmentClassName = _fragmentList[i];

                   Fragment theFragment = Fragment.instantiate(_containingActivity, fragmentClassName);

 

                   FragmentTransaction fragmentTransaction = _containigActivity.getFragmentManager(). beginTransaction();

                   fragmentTransaction.replace(android.R.id.content, theFragment);  //lub viewGroupId

                   fragmentTransaction.commit();

 

                   return true;

          }

          public static SimpleNavigationListener SetupListNavigation(Activity containingActivity, …)  {

                   …

                   SimpleNavigationListener listener = new SimpleNavigationListener(containingActivity, …);

 

                   ActionBar actionBar = containingActivity.getActionBar();

 

                   actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_LIST);

                   actionBar.setListNavigationCallbacks(displayNameList, listener);

                  

                   actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(false);

          }

}

Interaktywność

Widoki akcji - interaktywne widgety, które pokazują się w ActionBar

 • pozwalają pokazywać okazjonalnie używane UI w ActionBar i zaoszczędzić miejsce na ekranie
 • zastępuje pojedynczy element z akcją (może być stale widoczny lub automatycznie być ukrywany i pokazywany)

Definicja w XML

 • specyfikujemy klasę widoku dla elementów menuItem atrybutem actionViewClass
 • można używać większość klas dziedziczących po View (wbudowanych lub własnych)
 • najczęściej używaną klasą jest SearchView (ma wbudowaną świadomość ActionBar)

<menu …>

         <item …

                    android:actionViewClass=”android.widget.SearchView”

</menu>

Własne widoki akcji 

Poprzez zasób z layoutem

 • tak jak każdy zasób dla layoutu
 • wiążemy z menuItem stosując atrybut actionLayout

<menu …>

         <item …

                    android:actionLayout=”@layout/action_view_layout”

</menu>

Pokazywanie i ukrywanie widoków akcji

 • domyślnie widok akcji jest widoczny cały czas
 • możliwość dynamicznego pokazywania i ukrywania
  • w atrybucie showAsAction zawieramy collapseActionView (po naciśnięciu przycisku następuje rozwinięcie do kontrolki)
  • programowo
   • pobieramy referencję na pozycję przy użyciu menu.findItem
   • menuItem.isActionViewExpanded / menuItem.expandActionView / menuItem.collapseActionView
   • odpowiadanie na pokazywanie / ukrywanie
    • implementujemy interfejs onActionExpandListener (możliwość anulowania akcji przez zwrócenie false)
     • boolean onMenuItemActionExpand(MenuItem menuItem)
     • boolean onMenuItemActionCollapse(MenuItem menuItem)
    • wiążemy listener z menuItem metodą setOnActionExpandListener

Dostępność zawartości widoku akcji z poziomu kodu

 • metoda getActionView
  • przy actionViewClass - zwraca referencję na tą klasę
  • przy actionLayout - zwraca główny node layoutu
 • zawartość z widoku akcji jest dostępna poprzez metodę findViewById

TextView

 • setOnEditorActionListener
 • TextView.OnEditorActionListener
  • boolean onEditorAction(TextView textView, int i, KeyEvent keyEvent)

public boolean onEditorAction(TextView textView, int i, KeyEvent keyEvent)  {

        if  (keyEvent != null)  {

                 if  (keyEvent.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN  && keyEvent.getKeyCode() == KeyEvent.KEYCODE_ENTER)  {

                          CharSequence enterText = textView.getText();

                          …

                 }

        }

        return false;

}

Brak komentarzy: